Gmina Niwiska

e-mail: urzadgminy@gmina.niwiska.pl
www: niwiska.pl
Data wydruku: 2022-08-08 00:21:03

Aktualności

Stowarzyszeni ,,NIL" zaprasza do udziału w projekcie

Stowarzysdzenie Nil 

 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” zaprasza do udziału w projekcie pn.:„DROGA DO AKTYWNOŚCI - aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych i biernych zawodowo z powiatu kolbuszowskiego” nr indentyfikacyjny: RPPK.07.01.00-18-0169/20

Do udziału zapraszamy:

Osoby niepracujące, w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne lub bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujące na terenie powiatu kolbuszowskiego (wg Kodeksu Cywilnego), będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • długotrwale bezrobotne,
 • niepełnosprawne,
 • niskich kwalifikacjach zawodowych,
 • w wieku 50+,
 • kobiety,
 • rolnicy i członkowie ich rodzin, prowadzący gospodarstwa rolne do 2ha.

PREFEROWANI BĘDĄ: bezrobotni i bierni rodzice/opiekunowie prawni posiadający co najmniej 3 dzieci, rolnicy i członkowie ich rodzin, zamierzający odejść z rolnictwa, osoby, które skorzystały ze wsparcia w ramach projektów z zakresu włączenia społecznego

REKRUTACJA DO III EDYCJI -odbędzie się w terminie  od dnia 5 maja do dnia 19 maja 2022

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

 • Przygotowanie i realizację Indywidualnego Planu Działania przy wsparciu doradcy zawodowego,
 • Grupowe Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
 • Szkolenia zawodowe oraz dostęp do egzaminów zewnętrznych i możliwość uzyskania zawodu,
 • Indywidualne pośrednictwo pracy,
 • 5-miesięczne staże zawodowe.

WSPARCIE TOWARZYSZĄCE: materiały szkoleniowe, stypendium szkoleniowe i stażowe, zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia

Więcej informacji dotyczących projektu uzyskają Państwo pod adresem: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL: ul. Jana Pawła II 8, 36-100 Kolbuszowa – pokój nr 6, lub pod numerem telefonu 17 227 02 58 w. 21, 20 oraz na stronie www.nil.kolbuszowa.pl

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!!!

ZAPEWNIAMY PEŁNY DOSTĘP DO WSZYSKICH FORM WSPARCIA DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PROJEKTU NA JEDNAKOWYCH ZASADACH

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe

Dofinansowanie projektu z UE: 1320531,52zł,

Dofinansowanie projektu z budżetu Państwa: 155334,98zł

www.mapadotacji.gov.pl