Gmina Niwiska

e-mail: urzadgminy@gmina.niwiska.pl
www: niwiska.pl
Data wydruku: 2022-08-08 00:28:21

Aktualności

Rekrutacja do Żłobka prowadzonego przez Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Niwiska w ramach projektu pn. ,,Chatka PUCHATKA"

 

Rekrutacja do  Żłobka prowadzonego przez Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Niwiska w ramach projektu pn. „Chatka PUCHATKA” Nr umowy: RPPK.07.04.00-18-0016/18-00

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek Pracy Działanie 7.4 – Rozwój opieki żłobkowej w regionie

Przewidywana liczba wolnych miejsc- 4 miejsce (od 1 września 2019 r.)

Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie Gminy Niwiska, które deklarują chęć powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z pełnieniem funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (urodzeniem lub wychowaniem dziecka), o następującym statusie na rynku pracy:

1) osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo pozostającej poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3,

2) osoby opiekującej się dzieckiem do lat 3, pracującej będącej w trakcie przerwy związanej  z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym.

W ramach projektu został utworzony Żłobek w Siedlance, dla 16 dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat.

Zapewnienie funkcjonowania nowego oddziału będzie współfinasowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez okresom wrzesień 2018 do sierpień 2020.

Termin rekrutacji do projektu rozpoczyna się 29 maja 2019 r. i potrwa do 18 czerwca 2019r.

Aby wziąć udział w projekcie należy złożyć następujące dokumenty:

1)      Formularz Rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami,

2)      Kartę Zgłoszenia Dziecka.

Naboru do żłobka dokonuje się w oparciu o następujące, odpowiednio punktowane kryteria:

  • niepełnosprawność - 5 punktów (na podstawie orzeczenia)
  • obydwoje rodziców/opiekunów dziecka pracują/przebywają na urlopie macierzyńskim/ wychowawczym - 4 punkty (na podstawie zaświadczenia z pracy bądź umowę o pracę)
  • matka lub ojciec samotnie wychowuje dziecko - 4 punkty (na podstawie oświadczenia rodzica w Formularzu rekrutacyjnym)
  • dzieci (rodzina) korzystająca z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej (na podstawie zaświadczenia z GOPS);

O kolejności przyjęcia dziecka do Żłobka decydować będzie liczba punktów ustalona na podstawie powyższych kryteriów które musi spełniać rodzic dziecka.

W pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby o statusie osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo pozostającej poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3.

W przypadku jednakowej liczby punktów decyduje data złożenia dokumentów rekrutacyjnych.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście w Budynku Urzędu Gminy Niwiska, 36-147 Niwiska 430, pokój nr 14 do dnia 18 czerwca 2019r. do godziny 12:00 w godzinach pracy Urzędu Gminy Niwiska.

Informacja na temat wyników rekrutacji będzie dostępna w Urzędzie Gminy Niwiska od 15 czerwca 2019r.

W przypadku dużej liczby chętnych osób przewiduje się listę rezerwową.

Przyjęcie dziecka do Żłobka wiąże się z podpisaniem umowy uczestnictwa w projekcie.

Regulamin Rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne do pobrania poniżej.

Dodatkowych informacji pod nr telefonu: 17 2270414