Gmina Niwiska

e-mail: urzadgminy@gmina.niwiska.pl
www: niwiska.pl
Data wydruku: 2022-08-08 00:42:10

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

flaga i godło RP

Program „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022

Gmina Niwiska realizuje Program „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022 w ramach środków Funduszu Solidarnościowego.

 CEL

Cel programu to rozpowszechnienie usług asystenta, a co za tym idzie zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia.

ADRESACI

Program adresowany jest do:

Dodatkowym założeniem programu jest, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

NA CZYM POLEGAJĄ USŁUGI ASYSTENTA?

Usługi Asystenta polegają w szczególności na pomocy asystenta w :

1)         wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

2)         wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

3)         załatwianiu spraw urzędowych;

4)         korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

5)         zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

 KTO MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

Zatrudnienie na umowę cywilnoprawno-prawną w okresie  do grudnia 2022 roku  na określoną liczbę godzin do świadczenia usługi w ramach  asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.

LICZBA UCZESTNIKÓW  PROGRAMU w edycji 2022r.  to 9 osób, w tym:

Gmina Niwiska w obecnej edycji programu planuje, przy udziale minimum 3 asystentów osób niepełnosprawnych, zrealizować  2 184  godzin usług, realizacja usług potrwa do grudnia br. Na realizację zadania pozyskano środki Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Solidarnościowego, w wysokości 94 290,84 zł.

WAŻNE

W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 9 Programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”-edycja 2022, finansowane z innych źródeł.

    Usługa asystenta przyznawana jest na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022.

Uczestnik programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Program wraz z załącznikami dostępny na stronie:

Więcej informacji o Programie na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022 

Autor:

Kierownik GOPS Niwiska

Barbara Czachor

Do pobrania: