Gmina Niwiska

e-mail: urzadgminy@gmina.niwiska.pl
www: niwiska.pl
Data wydruku: 2023-03-24 14:28:15

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 

flaga i godło RP

Program „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023

Gmina Niwiska przystąpiła do realizacji Programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 w ramach środków Funduszu Solidarnościowego.

 CEL

Cel programu to rozpowszechnienie usług asystenta, a co za tym idzie zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia.

ADRESACI

Program adresowany jest do:

Dodatkowym założeniem programu jest, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

NA CZYM POLEGAJĄ USŁUGI ASYSTENTA?

Usługi Asystenta polegają w szczególności na pomocy asystenta w :

1)         wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

2)         wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

3)         załatwianiu spraw urzędowych;

4)         korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

5)         zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

 KTO MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

1)  osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeutka

2) osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu

 3)  osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, lecz niespokrewnione, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej,  pod warunkiem że:

spełniają przynajmniej jeden z warunków wymienionych w pkt. 1 i 2 ( doświadczenie, kwalifikacje).

Zatrudnienie na umowę cywilnoprawno-prawną w okresie  do grudnia 2023 roku  na określoną liczbę godzin do świadczenia usługi w ramach  asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 

LICZBA UCZESTNIKÓW  PROGRAMU w edycji 2023r.  to 12 osób, w tym:

Gmina Niwiska w obecnej edycji programu planuje, przy udziale minimum 4 asystentów osób niepełnosprawnych, zrealizować  1920  godzin usług, realizacja usług potrwa do grudnia br. Na realizację zadania pozyskano środki Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Solidarnościowego, w wysokości 85 087,09 zł.

WAŻNE

W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w rozdz. IV  ust. 13 Programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”-edycja 2023, finansowane z innych źródeł.

Usługa asystenta przyznawana jest na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023.

Uczestnik programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Program wraz z załącznikami dostępny na stronie:

Więcej informacji o Programie na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2023

Ośrodek kwalifikuje do przyznania usługi Asystent Osobisty osoby Niepełnosprawnej  na podstawie Karty zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej  – edycja 2023.

Zgłoszenia do uczestnictwa w programie dotyczące:

należy kierować do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niwiskach , Niwiska 430, 36-147 Niwiska w terminie do 20 lutego 2023r.  

 

Osoby wskazane do kontaktu: Barbara Czachor tel. 17 22 70 428

 

Do pobrania: