Formularze

PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( tekst.jedn.Dz. U. z 2009r. Nr 151poz. 1220 ze zmianami),
 • art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst.jedn. Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami)

W dniu 29 maja 2017 r. prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 17 czerwca 2017r. Uchwalona ustawa wprowadziła do ustawy o ochronie przyrody m.in. następujące zmiany:

- wprowadzenie szczególnych reguł postępowania dotyczących usunięcia drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (dodanie ust. 4–20 w art. 83f), przewidujących m.in. obowiązek zgłoszenia przez właściciela nieruchomości zamiaru usunięcia drzewa w przypadku gdy obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

We wskazanych przypadkach możliwość usunięcia drzewa nastąpi dopiero w przypadku braku sprzeciwu ze strony odpowiedniego organu (wójta, burmistrza, prezydenta miasta).Organ, może wnieść sprzeciw w ciągu 14 dni od dokonania oględzin w formie wydania decyzji administracyjnej.

Zgłoszenie rodzi po stronie organu obowiązek przeprowadzenia, w terminie 21 dni od jego dokonania, oględzin drzewa, które ma być usunięte i sporządzenie z tej czynności protokołu;

PODSTAWA PRAWNA:

 • Dział III Rozdział 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 268, poz. 2663).
 • Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmian.).

OPIS PROCEDURY, WYMAGANE DOKUMENTY:

Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości następuje na wniosek właściciela lub współwłaścicieli nieruchomości. Podziału nieruchomości dokonuje się na podstawie decyzji Wójta wydawanej na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przepisów szczególnych, a w sytuacji braku planu miejscowego na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego wydanej w trybie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Podział nieruchomości może nastąpić także niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tj. w przypadkach wyliczonych w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W związku z powyższym wyróżnia się:
- POSTĘPOWANIE DWUETAPOWE
- POSTĘPOWANIE JEDNOETAPOWE


POSTĘPOWANIE DWUETAPOWE:

I etap postępowania

Na obszarze objętym planem zagospodarowania przestrzennego: wystąpienie o wydanie opinii w sprawie zgodności wstępnego projektu podziału z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Do wniosku o podział należy dołączyć:
 • aktualne dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości
 • aktualny wypis z rejestru gruntów (nie straszy niż 3 miesiące),
 • aktualną kopię mapy ewidencyjnej (nie straszy niż 3 miesiące),
 • wstępny projekt podziału, (przedstawiony na kopii mapy zasadniczej - w przypadku jej braku – na kopii mapy katastralnej),
 • jeżeli dokonanie podziału spowoduje konieczność wykonania nowego zjazdu z drogi publicznej, należy dołączyć zgodę zarządcy drogi na wykonanie zjazdu,
 • w przypadku podziału nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków należy dołączyć pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków, o którym mowa w art. 36 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
Na obszarach o braku planu zagospodarowania przestrzennego istnieje możliwość wystąpienia o stwierdzenie zgodności wstępnego projektu podziału nieruchomości z obowiązującą (ostateczną) decyzją o warunkach zabudowy lub wystąpienia o stwierdzenie zgodności wstępnego projektu podziału nieruchomości z przepisami odrębnymi. W tym wypadku oprócz w/w dokumentów należy dołączyć:
- kopię ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy.

W przypadku podziału nieruchomości zabudowanej, gdy proponowany podział powodowałby również podział budynku, może on się odbyć wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego usytuowane na całej wysokości budynku, a w budynkach nie posiadających ścian oddzielenia przeciwpożarowego – wzdłuż pionowych płaszczyzn utworzonych przez ściany usytuowane na całej wysokości budynku, wyraźnie dzielące budynek na dwie odrębnie funkcjonujące części. W tym przypadku do wniosku należy dołączyć rzuty poszczególnych kondygnacji budynku przedstawiające projektowany odcinek granicy wewnątrz budynku lub stosowne zaświadczenie potwierdzające istnienie (w linii projektowanej granicy) ściany o której mowa wyżej. 

II etap postępowania 
Uzyskanie pozytywnej opinii o zgodności wstępnego projektu podziału nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego bądź o zgodności wstępnego projektu podziału nieruchomości z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy, upoważnia do wystąpienia o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.

Wystąpienie o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. Do wniosku należy dołączyć: 
 • protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
 • wykaz zmian gruntowych,
 • wykaz synchronizacyjny (w przypadku rozbieżności pomiędzy oznaczeniem nieruchomości w księdze wieczystej i rejestrze gruntów),
 • mapę z projektem podziału.
Dokumenty te powinny być przyjęte w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kolbuszowej.

POSTĘPOWANIE JEDNOETAPOWE:
(nie wymagające opiniowania wstępnego projektu podziału nieruchomości)

Do wniosku o podział należy dołączyć: 
 • aktualne dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości,
 • aktualny wypis z rejestru gruntów (nie straszy niż 3 miesiące),
 • aktualną kopię mapy ewidencyjnej (nie straszy niż 3 miesiące),
 • protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
 • wykaz zmian gruntowych,
 • wykaz synchronizacyjny (jeżeli oznaczenie działek w rejestrze gruntów jest inne niż w księdze wieczystej),
 • mapę z projektem podziału.
Dokumenty te powinny być przyjęte w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kolbuszowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Bez zbędnej zwłoki. Zgodnie z terminami określonymi w Kodeksie postępowania administracyjnego.
 • Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

INNE INFORMACJE:

 • Podział nieruchomości polegającej na wydzieleniu wchodzących w jej skład działek gruntu, odrębnie oznaczonych w katastrze nieruchomości, nie wymaga wydania decyzji zatwierdzającej podział.
 • Podział dokonywany jest na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny.
 • Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego, podziału można dokonać na wniosek wszystkich współwłaścicieli albo współużytkowników wieczystych.
 • Ostateczna decyzja zatwierdzająca podział stanowi podstawę do dokonanie wpisów w księdze wieczystej oraz w katastrze nieruchomości.
 • Strona działająca przez pełnomocnika winna przedłożyć do wniosku stosowne pełnomocnictwo.
 • Zgodnie z art. 41 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu.

REFERAT ODPOWIEDZIALNY:

 • postanowienie opiniujące – pokój nr 12, stanowisko d/s gospodarki przestrzennej, tel. 17 2270412, email: budownictwo@gmina.niwiska.pl
 • decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości – pokój nr 18, stanowisko d/s nieruchomości, tel.: 17 2270418, email: a.zygmunt@gmina.niwiska.pl

OPŁATY SKARBOWE:

Nie podlega opłacie skarbowej.


TRYB ODWOŁAWCZY:

Zażalenie i odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, za pośrednictwem Wójta Gminy Niwiska, który wydał postanowienie lub decyzję.
Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia stronie.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

PODSTAWA PRAWNA:

 • Rozdział 6 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027 ze zmian.).
 • Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz. U. z 1999r. Nr 45, poz. 453)
 • Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmian.).

OPIS PROCEDURY:

Rozgraniczenie nieruchomości jest dopuszczalne jedynie między sąsiadującymi gruntami stanowiącymi odrębny przedmiot własności oznacza to, że rozgraniczenie może być tylko wtedy przeprowadzone, gdy istnieją odrębne działki w sensie geodezyjnym. Postępowanie rozgraniczeniowe ma dwie fazy: administracyjną i sądową. Przy czym postępowanie sądowe może się rozpocząć jedynie, gdy zostanie wyczerpana droga administracyjna.
Przy ustalaniu przebiegu granic bierze się pod uwagę znaki i ślady graniczne, mapy i inne dokumenty oraz punkty osnowy geodezyjnej. Jeżeli jest brak danych, o których mowa powyżej, lub są one niewystarczające albo sprzeczne, ustala się przebieg granicy na podstawie zgodnego oświadczenia stron lub jednej strony, gdy druga strona w toku postępowania oświadczenia nie składa i nie kwestionuje przebiegu granicy. W razie sporu, co do przebiegu linii granicznych, geodeta nakłania strony do zawarcia ugody. Ugoda zawarta przed geodetą posiada moc ugody sądowej.
Tak więc wniosek o rozgraniczenie może złożyć:

 • każdy z właścicieli nieruchomości sąsiednich,
 • każdy ze współwłaścicieli nieruchomości,
 • postępowanie może zostać wszczęte z urzędu, gdy zachodzi ważny interes społeczny.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego
 • Załączniki :
  1) dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
  2) wypisy z rejestru ewidencji gruntów dla nieruchomości objętych wnioskiem o rozgraniczenie,
  3) kopia mapy ewidencyjnej z określeniem spornego odcinka granicy.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Postępowanie dwuetapowe. 
I etap:
1. Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego wraz z wymaganymi załącznikami. 
2. Na podstawie przedłożonych dokumentów Wójt Gminy Niwiska – w formie postanowienia – wszczyna postępowanie rozgraniczeniowe.
3. Upoważniony przez Wójta geodeta dokonuje czynności rozgraniczeniowych na gruncie. 

II etap: 
1. Dokonanie przez Wójta oceny prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości przez upoważnionego geodetę oraz zgodności sporządzonych dokumentów z przepisami; w wypadku stwierdzenia wadliwego wykonania czynności upoważnionemu geodecie zwraca się dokumentację do poprawy i uzupełnienia.
2. Włącznie dokumentacji technicznej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
3. Wydanie decyzji o rozgraniczeniu lub decyzji o umorzeniu administracyjnego postępowania rozgraniczeniowego.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Bez zbędnej zwłoki. Zgodnie z terminami określonymi w Kodeksie postępowania administracyjnego.
 • Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

INNE INFORMACJE:

 • Wnioskodawca pokrywa koszty związane z czynnościami ustalenia przebiegu granic na gruncie, które wykonuje upoważniony przez Wójta geodeta wskazany przez wnioskodawcę we wniosku.
 • Rozgraniczenie nieruchomości przed Sądem nie wchodzi w skład procedury opisanej powyżej.
 • Strona działająca przez pełnomocnika winna przedłożyć do wniosku stosowne pełnomocnictwo.
 • Zgodnie z art. 41 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu.
 • Strona działająca przez pełnomocnika winna przedłożyć do wniosku stosowne pełnomocnictwo.
 • Od rozgraniczenia nieruchomości należy odróżnić odnowienie granic. Rozgraniczenie nieruchomości stosuje się do nieruchomości, których granice nie były jeszcze ustalone, bądź zatarły się i nie jest możliwe ich odtworzenie zgodnie z prawem, czyli na podstawie dokumentów. Odnowienie granic stosuje się do nieruchomości, które miały już prawnie ustalone granice, a teraz jedynie zaznacza się te granice stosownymi znakami granicznymi na podstawie dokumentów i dowodów w postaci śladów i znaków granicznych. Wznowienie granic jest zatem czynnością techniczną, a nie postępowaniem administracyjnym, i w odróżnieniu od niego nie dokonuje go organ administracji, tylko uprawniony geodeta na zlecenie właścicieli działek sąsiednich.

REFERAT ODPOWIEDZIALNY:

 • stanowisko d/s nieruchomości, pokój nr 18, tel.: 17 2270418, email: a.zygmunt@gmina.niwiska.pl

OPŁATY SKARBOWE:

Nie podlega opłacie skarbowej.


TRYB ODWOŁAWCZY:

 • Na postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego nie służy zażalenie.

Rozstrzygnięcie organu administracyjnego:

 • Merytoryczna decyzja zatwierdzająca granice ustalone przez geodetę (art. 31 ust. 2 i 3 oraz art. 33 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne). Strona niezadowolona z ustalenia granicy może żądać w terminie 14 dni od dnia doręczenia tej decyzji, przekazania sprawy do sądu (art. 33 ust. 3 Prawo geodezyjne i kartograficzne).
 • Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego jeżeli doszło do zawarcia ugody granicznej przed geodetą (art. 105 § 1 Kpa w związku z art. 31 ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne). Decyzja umarzająca postępowanie o rozgraniczeniu wobec zawartej w tym postępowaniu ugody podlega zaskarżeniu odwołaniem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, za pośrednictwem Wójta Gminy Niwiska.
 • Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego i przekazaniu sprawy z urzędu do rozpatrzenia przez sąd (art. 34 ust. 3 Prawo geodezyjne i kartograficzne) Z chwilą przekazania sprawy o rozgraniczeniu nieruchomości do sądu, merytoryczna decyzja o rozgraniczeniu traci swoją moc i przestaje obowiązywać.

PODSTAWA PRAWNA:

 • Rozdział 8a ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027 ze zmian.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości (Dz. U. Nr 243, poz.2432)
 • Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmian.).

OPIS PROCEDURY:

 • Oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym następuje z urzędu lub na wniosek właściciela (zarządcy) nieruchomości.
 • Po dostarczeniu wszystkich poniżej wymienionych dokumentów następuje oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym według szczegółowych zasad określonych w rozporządzeniu wymienionym w pkt 2. podstawy prawnej.
 • Potwierdzenie faktu oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym odnotowywane jest w pisemnym zawiadomieniu, które otrzymuje wnioskodawca.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości (budynku).
 • Załączniki do wniosku:
  1. W przypadku nieruchomości zabudowanej:
  - kserokopia zawiadomienia o zakończeniu budowy
  - kserokopia tytułu prawnego do nieruchomości 
  2. W przypadku nieruchomości niezabudowanej: 
  - kserokopia tytułu prawnego do nieruchomości 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Pisemne zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości (budynku).

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Bez zbędnej zwłoki. Zgodnie z terminami określonymi w Kodeksie postępowania administracyjnego.
 • Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

INNE INFORMACJE:

 • Nadanie numeru może wystąpić właściciel lub osoba faktycznie władająca nieruchomością.
 • Wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o oznaczeniu nieruchomości numerem porządkowym, umieszcza w miejscu widocznym na budynkach położonych na nieruchomościach lub ogrodzeniach tabliczki z wyraźnymi numerami porządkowymi nieruchomości (budynku).
 • Strona działająca przez pełnomocnika winna przedłożyć do wniosku stosowne pełnomocnictwo.
 • Zgodnie z art. 41 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu.

REFERAT ODPOWIEDZIALNY:

 • stanowisko d/s nieruchomości, pokój nr 18, tel.: 17 2270418, email: a.zygmunt@gmina.niwiska.pl

OPŁATY SKARBOWE:

Nie podlega opłacie skarbowej.


TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2010r., Nr 213, poz. 1397)

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia.
 • Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
 • Wypis z ewidencji gruntów (z danymi adresowymi) obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
 • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (3 egz. i zapis w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych) lub karta informacyjna przedsięwzięcia – dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (3 egz. i zapis w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych)
 • Szkic orientacyjny w skali 1:5000 dla terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, w celu sporządzenia wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wnioskodawca składając wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach może zamiast raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, złożyć kartę informacyjną przedsięwzięcia (3 egz. i zapis w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych) wraz z wnioskiem o ustalenie raportu.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

zgodnie z ustawą


REFERAT ODPOWIEDZIALNY:

 • stanowisko d/s ochrony środowiska pokój tel. 17 2270 418 
  email: a.zygmunt@gmina.niwiska.pl

OPŁATY SKARBOWE:

205 zł za wydanie decyzji. Opłatę należy wnieść z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – na rachunek Urzędu, nr konta – 11 9180 1034 2003 2001 3909 0003 17 zł za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnika lub prokury


TRYB ODWOŁAWCZY:

Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

2018 Gmina Niwiska.
Wszelkie prawa zastrzeżone
 • Data aktualizacji: 2023-03-22 14:26
 • |
 • Licznik odwiedzin: 3 426 632