Ogłoszenia

08
wrz  2022

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczony na zbycie nieruchomości

Wójt Gminy  Niwiska

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony

na zbycie nieruchomości położonych:

1) w Siedlance tj. działka 281/1 o pow. 0,10 ha (Ps IV). Działka obecnie nie użytkowana z możliwością zabudowy w sąsiedztwie użytków rolnych z rozproszoną zabudową. Nieruchomość posiada KW TB1K/00021137/5. Nieruchomość jest wolna od obciążeń. Cena wywoławcza wynosi 25 100,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy sto złotych 00/100). Wadium wynosi 2 510,00 zł (dwa tysiące pięćset  dziesięć złotych 00/100).

2) w Siedlance tj: działka 306/1 o pow. 0,0374 ha ( Ps III). Działka nie użytkowana w sąsiedztwie użytków rolnych z rozproszoną zabudową zagrodową. Nieruchomość  posiada KW TB1K/00021137/5  i jest wolna od obciążeń. Cena wywoławcza wynosi 2 850,00 zł (dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100). Wadium wynosi 285,00 zł (dwieście osiemdziesiąt pięć złotych).

3) w Siedlance tj: działka 306/2 o pow.0,0082 ha (Ps III). Położona w sąsiedztwie użytków rolnych z rozproszoną zabudową zagrodową. Nieruchomość posiada KW TB1K/00021137/5  i jest obciążona służebnością gruntową. Cena wywoławcza wynosi 620,00 zł (sześćset dwadzieścia złotych 00/100). Wadium wynosi 62,00 zł (sześćdziesiąt dwa złote 00/100 ).

4) w Siedlance tj : działka 306/3 o pow. 0,2362 ha ( Ps III). Działka nie użytkowana z możliwością zabudowy w sąsiedztwie użytków rolnych z rozproszoną zabudową.  Kształt w miarę regularny, zbliżony do prostokąta. Nieruchomość posiada KW TB1K/00021137/5  i jest obciążona służebnością gruntową. Cena wywoławcza wynosi  59 600,00 zł (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset złotych 00/100 ). Wadium wynosi 5 960, 00  złotych (pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100).

5) w Siedlance tj: działka 306/4 o pow. 0.0240 ha (PsIII). Działka niezabudowana, położona w sąsiedztwie użytków rolnych z rozproszoną zabudową. Nieruchomość posiada KW TB1K/00021137/5  i jest wolna od obciążeń. Cena wywoławcza wynosi  1 830,00 zł (tysiąc osiemset trzydzieści złotych 00/100 ). Wadium wynosi 190, 00  złotych (sto dziewięćdziesiąt złotych 00/100).

6) w Siedlance tj: działka 306/5 o pow. 0,2933 ha (PsIII). Działka niezabudowana, położona w sąsiedztwie użytków rolnych z rozproszoną zabudową. Nieruchomość posiada KW TB1K/00021137/5  i jest wolna od obciążeń. Cena wywoławcza wynosi  73 620,00  zł (siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia  złotych 00/100). Wadium wynosi 7 360,00 złotych (siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100).

7) w Siedlance tj: działka 312/3 o pow. 0,1471 ha (PsIII). Działka niezabudowana, położona w sąsiedztwie użytków rolnych z rozproszoną zabudową. Nieruchomość posiada KW TB1K/00021137/5  i jest wolna od obciążeń. Cena wywoławcza wynosi  36 920,00 zł (trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia  złotych 00/100). Wadium wynosi 3 690,00 złotych (trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100).

8) w Siedlance tj: działka 312/5 o pow. 0,0792 ha (PsIII). Działka niezabudowana, położona w sąsiedztwie użytków rolnych z rozproszoną zabudową. Nieruchomość posiada KW TB1K/00021137/5  i jest wolna od obciążeń. Cena wywoławcza wynosi  19 880,00 zł (dziewiętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych 00/100). Wadium wynosi 1 990,00 złotych (tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych  00/100).

9) w Siedlance tj: działka 312/6 o pow. 0,0228 ha (PsIII). Działka niezabudowana, położona w sąsiedztwie użytków rolnych z rozproszoną zabudową. Nieruchomość posiada KW TB1K/00021137/5 i jest obciążona służebnością gruntową. Cena wywoławcza wynosi  1 740,00 zł (tysiąc siedemset czterdzieści złotych 00/100). Wadium wynosi 175,00 złotych (sto siedemdziesiąt pięć złotych 00/100).

10) w Hucinie tj: działka 402/1 o pow. 0,47 ha. Działka niezabudowana, położona w terenach użytków  rolnych i zielonych z rozproszoną zabudową zagrodową. Kształt regularny, prostokątny. Nieruchomość posiada KW TB1K/00009808/6 i jest wolna od obciążeń. Cena wywoławcza wynosi  48 600,00 zł (czterdzieści osiem tysięcy sześćset złotych 00/100). Wadium wynosi 4 860,00 złotych (cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych 00/100).

11) w Hucinie tj: działka 793/3 o pow. 0,12 ha. Działka niezabudowana. Kształt regularny zbliżony do prostokąta. Nieruchomość posiada KW TB1K/00044598/1 i jest wolna od obciążeń. Cena wywoławcza wynosi  32 260,00 zł (trzydzieści dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt złotych 00/100). Wadium wynosi 3 220,00 złotych (trzy tysiące dwieście dwadzieścia złotych 00/100).

12) w Hucinie tj: działka 793/2 o pow. 0,03 ha. Działka niezabudowana. Kształt regularny zbliżony do prostokąta. Nieruchomość posiada KW TB1K/00044598/1 i jest wolna od obciążeń. Cena wywoławcza wynosi   3 050,00 zł (trzy tysiące pięćdziesiąt złotych 00/100). Wadium wynosi 305,00 złotych (trzysta pięć złotych 00/100).

W każdym przypadku wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Niwiska Nr 38 9180 1034 2003 2001 3909 0002 BS Kolbuszowa O/Niwiska  najpóźniej do 5 września 2022 r.

Dla wszystkich wyżej wymienionych nieruchomości formą przetargu jest: przetarg ustny nieograniczony. Przetargi odbędą się w dniu 8 września  2022 roku w godzinach 900 -1430 w odstępach czasowych co pół godziny w kolejności jak wyżej  w budynku Urzędu Gminy Niwiska w  pokoju nr 4.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu. Nabywcą zostanie osoba, która zaoferuje najwyższą cenę. Postąpienie będzie wynosić minimum  1%  ceny wywoławczej. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet sprzedaży nieruchomości, a pozostałym osobom zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy. Z dokumentacją w/w nieruchomości można  zapoznać się w Urzędzie Gminy Niwiska,  pokój nr 18.   

Niwiska, dnia 03.08.2022r.       

Wójt Gminy

                                                                                                                   (-) mgr inż. Elżbieta Wróbel

2018 Gmina Niwiska.
Wszelkie prawa zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2023-05-31 13:02
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 510 073