Gmina Niwiska

e-mail: urzadgminy@gmina.niwiska.pl
www: niwiska.pl
Data wydruku: 2020-10-22 14:27:08

Wydarzenia

XXII Sesja Rady Gminy Niwiska

 

Zawiadamia się wszystkich mieszkańców Gminy Niwiska, że w dniu 30 czerwca  2020 roku o godz. 12:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XXII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Niwiska z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji (13.05.2020 r.).

3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonywania uchwał Rady Gminy.

5. Raport o stanie Gminy Niwiska wraz z rozpatrzeniem sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy Niwiska za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Niwiska oraz sprawozdania finansowego Gminy za 2019 rok.

a) raport o stanie Gminy Niwiska
b) wystąpienie Wójta Gminy
c) debata
d) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Niwiska wotum zaufania z tytułu wykonania budżetu
e) sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok
f) zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Niwiska sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok
g) zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niwiska o wykonaniu budżetu Gminy Niwiska za 2019 rok
h) zapoznanie się z Uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niwiska w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Niwiska za 2019 rok
i) zapoznanie się z Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niwiska o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok
j) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Niwiska za 2019 rok
k) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Niwiska

6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Budżetowej Gminy Niwiska na 2020 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji Koalicji Polska Wolna od 5G w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniami bez rozpatrzenia.

10. Uchwała w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Siedlance.

11. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Niwiska z organizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok (z wyłączeniem klubów sportowych).

12. Podsumowanie 30-lecia samorządu terytorialnego.

13. Wolne wnioski i informacje.

14. Zapytania, wnioski mieszkańców.

Robert Róg            

Przewodniczący Rady Gminy

Link do strony z transmisją obrad https://www.youtube.com/user/ugniwiska/live 

Porządek obrad oraz załączniki dostepny na stronie: http://niwiska.esesja.pl/posiedzenie/cbc5f79c-0757-4