Gmina Niwiska

e-mail: urzadgminy@gmina.niwiska.pl
www: niwiska.pl
Data wydruku: 2019-12-12 02:07:23

Aktualności

Siła wyższa i nadzwyczajne okoliczności

 

W związku z wystąpieniem na terenie powiatu kolbuszowskiego w ostatnich dniach intensywnych opadów deszczu, który spowodował szkody w uprawach rolnych przekazuję poniżej kilka ważnych informacji dla rolników.

Zniszczenie upraw w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak np. zalanie na skutek opadów atmosferycznych można uznać jako okoliczności nadzwyczajne.

Jeżeli szkody wystąpiły w uprawach, do których przysługują płatności w ramach wsparcia związanego z produkcją tj. uprawa truskawek, uprawa roślin strączkowych na ziarno, uprawa roślin pastewnych, rolnik w celu zachowania prawa do tych płatności powinien złożyć do biura powiatowego ARiMR pisemne oświadczenie o zaistniałych okolicznościach, opatrzone czytelnym podpisem i datą złożenia, w terminie 15 dni roboczych od dnia, w którym jest w stanie dokonać takiej czynności oraz dostarczyć dowody potwierdzające wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności.

Dowodami potwierdzającymi działanie siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności, w szczególności mogą być:

  1. protokół oszacowania szkód w uprawach rolnych, spowodowanych przez np. zalanie upraw na skutek opadów atmosferycznych, sporządzony przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód, lub
  2. dokument potwierdzający wystąpienie szkody w uprawach rolnych, z którego wynika powierzchnia upraw, na których wystąpiła szkoda spowodowana przez np. zalanie upraw na skutek opadów atmosferycznych, sporządzony przez zakład ubezpieczeń, z którym rolnik zawarł umowę ubezpieczenia upraw, lub
  3. pisemne oświadczenie o wystąpieniu zalania upraw, podpisane przez rolnika i potwierdzone przez dwóch świadków niebędących domownikami rolnika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w przypadku, gdy komisja powoływana przez wojewodę nie została powołana oraz uprawy nie zostały objęte umową ubezpieczenia ( druki oświadczenia są dostępne w Biurze Powiatowym ARiMR w Kolbuszowej).