Gmina Niwiska

e-mail: urzadgminy@gmina.niwiska.pl
www: niwiska.pl
Data wydruku: 2020-02-26 02:19:56

Ogłoszenia

Zostań certyfikowanym Instalatorem Odnawialnych Źródeł Energi

 

Nr umowy: RPPK.09.05.00-18-0033/17-01

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych. Wsparcie udzielane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: od 01.03.2018 do 30.09.2019

Grupa docelowa:

Wsparciem w projekcie objętych zostanie 150 osób dorosłych z województwa podkarpackiego, zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego w szczególności osoby z grup najbardziej potrzebujących, tj. o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem na poziomie do ISCED3 włącznie)( min. 60%UP, 90 osób) i osoby powyżej 50 roku życia min. 30%, tj. (45osób ), które zamieszkują województwo podkarpackie (w rozum. KC).

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy 150 osób dorosłych z województwa podkarpackiego, w szczególności osób z grup najbardziej potrzebujących, tj. o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem na poziomie do ISCED3 włącznie –min. 60% uczestników projektu, osób powyżej 50 roku życia min. 30% uczestników projektu, poprzez uczestnictwo w szkoleniu zawodowym na instalatora instalacji fotowoltaicznych  zakończonym egzaminem w Urzędzie Dozoru Technicznego potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji zawodowych na Certyfikowanego Montera Systemów Fotowoltaicznych.

W ramach projektu oferujemy:

  • udział w szkoleniu w akredytowanej przez Urząd Dozoru Technicznego jednostce;
  • certyfikat autoryzowanego montera przy założeniu, że uczestnik odbędzie co najmniej 80 % zajęć;
  • zaświadczenie UDT o ukończeniu szkolenia pozwalające przystąpić do egzaminu państwowego celem
    uzyskania uprawnień montera;
  • udział w egzaminie państwowym w oddziale UDT;
  • materiały szkoleniowe;
  • catering w trakcie zajęć;
  • dostęp do oprogramowania do projektowania;

Kto może się zakwalifikować do projektu ?

Osoby w wieku 50+, które zamieszkują teren województwa Podkarpackiego

Krótko o szkoleniu:

Miejsce: Rzeszów

Czas trwania: 8 dni w godzinach  9.00 – 17.00

Zakres:

5 dni (40 godz.) – urządzenia elektroenergetyczne – egzamin na uprawnienia elektroenergetyczne do 1 kV w kat. E i/lub D

3 dni (24 godz.) – montaż i projektowanie systemów fotowoltaicznych

Termin: 24-28 lipiec 2019 (cześć dotycząca uprawnień elektroenergetycznych) oraz 2-4 sierpień 2019 (cześć dotycząca systemów fotowoltaicznych)

Szkolenie jest finansowane ze środków unijnych w 100 %, dotacja obejmuje:

- materiały szkoleniowe,

- catering,

- opłatę egzaminacyjną oraz koszt wydania świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie dozoru i/lub eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV.

W przypadku zainteresowania proszę uprzejmie o uzupełnienie formularza zgłoszeniowego oraz oświadczenia RODO, które załączam do wiadomości. Uzupełnione pliki proszę przesłać na adres mailowy aj@on-eco.pl.

Więcej informacji: Aleksandra Słupek / nr tel. 795 114 089 / e-mail: aj@on-eco.pl