Gmina Niwiska

e-mail: urzadgminy@gmina.niwiska.pl
www: niwiska.pl
Data wydruku: 2020-02-24 16:21:57

Ogłoszenia

Wójt Gminy Niwiska ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonych:

Wójt Gminy  Niwiska

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony

na zbycie nieruchomości położonych:

  1. w Hucinie tj. działka 401/3 o pow. 0,09 ha (RBr-V), położona w terenach zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej, niezabudowana. Nieruchomość posiada KW TB1K/00006884/5. Nieruchomość jest wolna od obciążeń. Cena wywoławcza wynosi  6 900,00 zł (sześć tysięcy dziewięćset złotych 00/100). Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT 23%. Wadium wynosi 350,00 zł (trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100).
  2. w Hucinie tj. działka 402/1 o pow. 0,44 ha (R-V,Ps-V,Ps-VI) położona w terenach użytków rolnych i zielonych z rozproszoną zabudową zagrodową, niezabudowana. Nieruchomość posiada KW TB1K/00009806/6. Nieruchomość jest wolna od obciążeń. Cena wywoławcza wynosi 15 500,00 zł (piętnaście tysięcy pięćset złotych 00/100). Wadium wynosi 780,00 zł (siedemset osiemdziesiąt złotych 00/100).
  3. w Hucinie tj. działka 402/2 o pow. 0,12 ha (Ps-VI,PsBr-V) położona  w terenach zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej, Nieruchomość posiada KW TB1K/00009806/6. Nieruchomość jest wolna od obciążeń. Cena wywoławcza wynosi  9 150,00 zł (dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100). Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT 23%. Wadium wynosi 460,00 zł (czterysta sześćdziesiąt złotych 00/100).
  4. w Siedlance tj. działka 103 o pow. 0,13 ha (R-V,RBr-V) położona w terenach użytków rolnych z rozproszoną zabudową zagrodową, Nieruchomość posiada KW TB1K/00021137/5. Nieruchomość jest wolna od obciążeń. Cena wywoławcza wynosi  10 300,00 zł (dziesięć tysięcy trzysta złotych 00/100). Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT 23%. Wadium wynosi 520,00 zł (pięćset dwadzieścia złotych 00/100).
  5. w Siedlance tj. działka 312/3 o pow. 0,1471 ha (Ps-III) położona w terenach użytków rolnych z rozproszoną zabudową zagrodową, niezabudowana. Nieruchomość posiada KW TB1K/00021137/5. Nieruchomość jest wolna od obciążeń. Cena wywoławcza wynosi 11 210,00 zł (jedenaście tysięcy dwieście dziesięć złotych 00/100). Wadium wynosi 560,00 zł (pięćset sześćdziesiąt złotych 00/100).
  6. w Niwiskach tj. działka 849/1 o pow. 0,0627 ha (R-V) w sąsiedztwie użytków rolnych i nielicznej rozproszonej zabudowy, niezabudowana, pozbawiona dostępu do drogi publicznej. Nieruchomość posiada KW TB1K/00011988/2. Nieruchomość jest wolna od obciążeń. Cena wywoławcza wynosi 5 880,00 zł (pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych 00/100). Wadium wynosi 300,00 zł (trzysta złotych 00/100).

Przetargi rozpoczną się w dniu  8 lutego 2019 roku o godzinie 900 w budynku Urzędu Gminy Niwiska w pokoju nr 4, w kolejności wskazanej powyżej, w częstotliwości co 30 minut. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Gminy Niwiska Nr 38 9180 1034 2003 2001 3909 0002 BS Kolbuszowa O/Niwiska  najpóźniej do 4 lutego 2019 r.

Dla wyżej wymienionych nieruchomości formą przetargu jest: przetarg ustny nieograniczony.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu. Nabywcą zostanie osoba, która zaoferuje najwyższą cenę. Postąpienie będzie wynosić minimum  1%  ceny wywoławczej. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet sprzedaży nieruchomości, a pozostałym osobom zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy. Z dokumentacją ww. nieruchomości można  zapoznać się w Urzędzie Gminy Niwiska,  pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu.

                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                             Wójt Gminy

                                                                                                                   (-) mgr inż. Elżbieta Wróbel