Aktualności

Zestawienie wyjazdów jednostek OSP Gminy Niwiska za 2018r.

 

Lp.

Jednostka OSP

P

MZ

AF

Zadyspo nowane jednostki które nie wyjechały do akcji lub ćwiczeń

Udział w ćwicze niach

Zabezp.

rejonu/ wyjazd gosp.

Wyjazd poza teren działania

Razem wszystkie wyjazdy /wyjazdy do akcji

1.

Niwiska

5

12

 

 

3

0/4

 

24/17

2.

Siedlanka

6

19

 

1

3

1/11

 

40/26

3.

Zapole

 

 

 

 

2

0/3

 

5/0

4.

Kosowy

 

 

 

1

1

0/5

 

6/0

5.

Hucisko

 

 

 

 

2

0/4

 

6/0

6.

Hucina

1

2

 

 

2

0/6

 

11/3

7

Leszcze

 

 

 

 

1

0/1

 

2/0

8

Przyłęk

 

 

 

1

1

0/4

 

5/0

9

Trześń

 

 

 

 

2

0/4

 

6/0

Wszystkie zdarzenia razem na terenie gminy

12

33

 

3

17

1/42

 

105/46

Razem

(na terenie powiatu wszystkich zdarzeń)

152

526

16

-

-

-

-

694

  P – pożary,       M Z – miejscowe zagrożenia,     A F – alarmy fałszywe

 

Jednostki OSP z naszej gminy interweniowały 12 razy  przy pożarach, były to pożary budynków mieszkalnych i gospodarczych.

Do miejscowych zagrożeń wyjeżdżano 33 razy, były to interwencje związane z  wypadkami drogowymi, powalonymi drzewami na drogi, linie energetyczne, telekomunikacyjne i budynek mieszkalny, zabezpieczano uszkodzone pokrycie dachowe budynku mieszkalnego i gospodarczego uszkodzonych wskutek silnych,  usuwano substancję ropopochodną z dróg.                                                                                     

Wyjazdy sklasyfikowane jako wyjazdy gospodarcze to uczestnictwo w  uroczystościach świeckich, kościelnych, przygotowania do zawodów, wyjazdy na szkolenia,  przewóz dokumentów, tankowania, przeglądy techniczne, serwisy samochodów, przeglądy sprzętu  w jednostkach OSP a także na polecenie wójta.

Druhowie  OSP z naszej gminy  podnosili swoje kwalifikacje na kursie podstawowym strażaków OSP 14 druhów,  kursie kierowców konserwatorów – 5 druhów, dowódców OSP 1 druh. W  Szkoleniu z zakresu  KPP uczestniczyło 18 dh. Kurs  zorganizowany był z inicjatywy OSP Niwiska za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania   ” LASOWIA”, 14 dh zaliczyło komorę dymową w ramach kursu podstawowego OSP. Łącznie w 2018r. z terenu gminy Niwiska przeszkolono 38 druhów.

W marcu przeprowadzono gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „ Młodzież zapobiega pożarom” w kategorii szkół podstawowych i gimnazjum. Zwycięscy poszczególnych kategorii wiekowych reprezentowali naszą gminę na szczeblu powiatowym a uczennica z Kosów zakwalifikowała się do wojewódzkiego finału OTWP.       

W kwietniu we wszystkich jednostkach OSP przeprowadzono inspekcję gotowości operacyjnej w zakresie przygotowania  do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych. Szczególnej kontroli poddane były samochody gaśnicze i specjalne oraz ład, estetyka garaży  i zaplecza technicznego.

W dniu 22 maja o godz: 15:35. przeprowadzono niezapowiedziany alarm bojowy wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Niwiska pod kryptonimem „TRZEŚŃ 2018”. Głównym celem ćwiczenia było sprawdzenie możliwości podjęcia skutecznych działań ratowniczo – gaśniczych przez jednostki OSP w godzinach popołudniowych jak również zwrócenie uwagi na braki w wyposażeniu indywidualnej ochrony ratowników. Na niezapowiedziany alarm przybyło 8 jednostek OSP.

Po ćwiczeniach Wójt Gminy Niwiska przekazała strażakom z terenu naszej gminy sprzęt i urządzenia niezbędne do udzielania pomocy poszkodowanym na miejscu zdarzenia.
Sprzęt zakupiono ze środków współfinansowanych z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem był Minister Sprawiedliwości.
Zakupiony sprzęt o łącznej wartości 24 084,42 zł przekazany został jednostkom włączonym do Krajowego Systemu Ratownictwa-Gaśniczego terenu Gminy
- torba medyczna (OSP Niwiska)
- 2 defibrylatory (OSP Niwiska, OSP Siedlanka)
- 4 deski ortopedyczne pediatryczne (OSP Niwiska, OSP Siedlanka)
- deska ortopedyczna R1 (OSP Niwiska)
- szyny Cramera (OSP Niwiska)

Jednostki KSRG OSP Niwiska i Siedlanka kontrolowane były przez funkcjonariuszy KP PSP Kolbuszowa z wynikiem pokontrolnym pozytywnym. Wszystkie jednostki były wizytowane przez Komendanta Powiatowego PSP wraz z oficerami sekcji kwatermistrzowsko – technicznej sprawdzającymi prawidłowość wykorzystania dotacji z MSW i A i innych.

W dniu 16 września na stadionie sportowym w Niwiskach  przeprowadzono gminne zawody sportowo – pożarnicze w konkurencji sztafeta pożarnicza 7 x 50 m i ćwiczenie bojowe. W zawodach uczestniczyły wszystkie jednostki  OSP z naszej gminy.

W czwartek 11 października o godz: 15.30. w Przyłęku odbyły się gminne ćwiczenia „Taktyczno – bojowe”, których tematem była  „Organizacja i prowadzenie działań ratowniczych podczas zdarzeń mających miejsce w komunikacji drogowej oraz likwidacja pożaru w lasu w Przyłęku” p.k. „PRZYŁĘK  2018”, jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego i pozostałych jednostek OSP z terenu gminy  Niwiska.

         W 2018r. zakupiono: sam rat – gaśniczy  IVECO 2,4/16 dla OSP Siedlanka, agregat prądotwórczy 2,2 KW ze statywem, pilarkę łańcuchową, kominiarki – 30 szt, rękawice specjalne – 38 par, buty specjalne gumowe – 9 par, buty specjalne skórzane -  8 par, latarki nahełmowe -  6 szt, 9 prądownic wodnych PW 52, ubrania specjalne 2 komplety,  Natomiast w OSP Kosowy wyremontowano garaż i wymieniono bramę garażową a w OSP Siedlanka pomalowano pokrycie dachowe.

        Zakupiony sprzęt i wykonane remonty były możliwe dzięki pozyskanym funduszom z:

- ministerstwa sprawiedliwości,

- dotacji z MSWiA,

- dotacji Komendanta Głównego PSP dla jednostek z KSRG,

- środków UG Niwiska,

- środków własnych jednostek OSP, 

         Za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, ćwiczeniach i współpracę w realizacji wszystkich zadań, przychylność i zaangażowanie pragnę podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczyniają się do rozwoju ochrony p.poż. na terenie naszej gminy.   

Opracował:

 Komendant Gminny ZOG ZOSP RP w Niwiskach 

 Adam Haptaś 

GALERIA
 
 
 
2018 Gmina Niwiska.
Wszelkie prawa zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2020-02-17 07:41
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 355 807