Aktualności

Budżet Gminy Niwiska na rok 2019 uchwalony

 

Rada Gminy Niwiska na sesji w dniu 30 stycznia 2019 roku uchwaliła budżet gminy na rok 2019.

Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 29 512 268,97 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 25 892 196,37 zł,  dochody majątkowe w wysokości 3 620 072,60 zł..

Najważniejsze pozycje dochodów bieżących to:

 • udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych -  2 885 379 zł,
 • subwencja oświatowa -  7 116 067 zł,
 • dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 8 558 446,37 zł,
 • podatki i opłaty –  1 771 495 zł,
 • udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 1 500 zł.

Struktura wydatków Gminy Niwiska przedstawia się następująco:

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 29 921 268,97 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 25 249 888,87 zł, wydatki majątkowe w wysokości  4 671 380,10 zł, co stanowi 15,65% ogółu wydatków.

Deficyt budżetu Gminy  na 2019 rok wynosi 409 000 zł. Zostanie on sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

W roku 2019 zostaną zaciągnięte pożyczki i kredyty w kwocie 1 969 730 zł. Zadłużenie Gminy Niwiska na dzień 1.01.2019r. wynosi – 5 361 551,59 zł.

Wydatki budżetu:

Największym beneficjentem budżetu Gminy Niwiska jest oświata. Planowane wydatki na ten cel to 10 821 803,37 zł.  

Na wypłatę świadczeń 500+ Gmina Niwiska  otrzyma z budżetu  państwa dotację w wysokości 4 587 000 zł. Natomiast na realizację zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii planuje przeznaczyć kwotę 48 300 zł. Powyższe wydatki zostaną zrealizowane w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Z zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji to:

 • budowa kanalizacji cd. Zapole – 1 229 686,49 zł,
 • modernizacja dróg śródpolnych; ul. Graniczna (Hucina , Niwiska), Przyłęk cd. ok.200mb dz.nr 775 i dz.87, I etap ok.250 mb. 40 000 zł, wystąpiłam z wnioskiem do zarządu województwa Podkarpackiego o dotację 80%,
 • przebudowa części budynku pod pom. gospodarczo - garażowe w Hucisku – 69 058,65 zł,
 • rozbudowa budynku pod pom. gospodarczo - garażowe w Zapolu – 62 621,32 zł,
 • rozbudowa Szkoły podstawowej w Kosowach  ( inwestycja roku 2018 -2019) – 237 000 zł,
 • modernizacja boiska szkolnego w Trześni – 30 000 zł,
 • zadanie „Rozwój OZE w gminach :Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Niwiska, Ostrów i Sędziszów Młp” – 2 821 680,34 zł, ( w Gminie Niwiska,;5 piecy na biomasę, 8 pomp ciepła i 163 instalacje fotowoltaiczne),
 • przebudowa oświetlenia ulicznego w Kosowach i Hucinie (ul.Ks.J. Popiełuszki i część ul. Pogodna – 60 000 zł,
 • budowa oświetlenia ulicznego w Leszczach – Poręby I etap – 30 000 zł,
 • budowa oświetlenia stadionu w Kosowach – 20 000 zł,
 • przyłącz prądu do budynku gospodarczego na stadionie w Leszczach – 10 000 zł,

W ramach funduszy sołeckich -  323 226,43 zł, zadania około inwestycyjne, to:

 • remont drogi Niwiska – Blizna,
 • dokumentacja projektowa ul . Zielona w Kosowach,
 • remont ogrodzenia remizy w Kosowach,
 • dobudowa oświetlenia ulicznego w Kosowach,(ul. Nowa, ul. Piaskowa)
 • dobudowa oświetlenia ulicznego w Hucinie ul. Graniczna,
 • projekt ,budowa zaplecza estradowego w Przyłęku,
 • zakup wiat stadionowych na boisko sportowe w Przyłęku,
 • remont siatki ogrodzeniowej przy stadionie w Siedlance,
 • remont zaplecza sanitarnego w szatni sportowej Trześń,
 • doposażenie placu zabaw, siłownia zewnętrzna w Siedlance,
 • remont budynku szatni w Leszczach i zagospodarowanie terenu wokół,

Projekt uchwały budżetowej, budżetu Gminy Niwiska na 2019 rok powstał w miarę możliwości finansowych, na wstępie subwencja oświatowa jest mniejsza w stosunku do projektu 2018 roku o 261 002 zł. Gdy w 2019 roku w subwencji są podwyżki dla nauczycieli o 5 % od stycznia 2019. A wiemy że są skutki podwyżki 2018 roku , gdzie mieliśmy zwiększoną subwencję na 2018 rok o  110 861 zł( w stosunku do 2017 po budżecie państwa),  a skutek podwyżki dla nauczycieli 5% od kwietnia 2018 roku to kwota – 202 167, 36 zł.  Już dzisiaj wyliczyliśmy plany szkół z uchwały w stosunku do subwencji oświatowej , to budżet dokłada 1 837 021 zł.

W budżecie Gminy Niwiska nie ma żadnej pomocy dla Powiatu Kolbuszowskiego do dróg i chodników. Gmina Niwiska udzieliła pomocy Powiatowi Kolbuszowskiemu  w latach 2007 do 2018 w kwocie ; 9 760 142 zł.

Nie znaczy iż radni, sołtysi , mieszkańcy, kierownicy jednostek organizacyjnych nie widzą potrzeby kolejnych inwestycji, ale będą realizowane w miarę możliwości finansowych gminy.

2018 Gmina Niwiska.
Wszelkie prawa zastrzeżone
 • Data aktualizacji: 2019-08-22 07:58
 • |
 • Licznik odwiedzin: 845 757