Aktualności

Liczba odsłon: 1022121

Podsumowanie inwestycyjne roku 2018

 

NIWISKA                       932 222 zł.

 1. Budowa kanalizacji sanitarnej Niwiska-Okrąglica i Hucina, ul. Grabowa i ul. Graniczna. Wykonawca robót Usługi Budowlane i Instalacyjne, Krzysztof Micek z Kolbuszowej. Wartość robót : 794 022, 42 zł brutto. Wybudowano 5858, 00 mb sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej z 28 przyłączami do budynków. (2018 r. 428 189,39 zł Niwiska 16 przyłączy – 244 679,63 zł,)
 2. Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Folusz w ramach zadania inwestycyjnego kanalizacja Hucisko i Zapole – wartość zadania w Niwiskach – 61 500 zł,
 3. Przebudowa drogi gminnej Nr 104 164R Niwiska-Grobla 2km 155 mb w miejscowościach Niwiska i Trześń. Wykonawca robót Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM”. Gmina we własnym zakresie utwardziła obustronnie pobocza kruszywem łamanym. Odnowiono również rowy na części drogi - Wykonawca RZSW w Kolbuszowej, wartość zadania : 385 000 zł brutto.
 4. Modernizacja odcinka drogi śródpolnej na na długości 200 mb,(do Leśnictwa). Wykonawcą robót była firma:  Usługi Załadunkowe i Transportowe, Roboty Ziemne, Robert Mokrzycki, z Hadykówki. Warstwa bitumiczna wykonana przez Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe z Dębicy.  Wartość zadania 56 808 zł 
 5. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na długości 800 mb, k/ Zygmunta. Wykonawca Usługi Załadunkowe i Transportowe, Roboty Ziemne, Robert Mokrzycki z  Hadykówki.  Wartość robót 68 437, 20 zł   brutto, z czego kwota 55 000, 00 zł została dofinansowana z Urzędu Marszałkowskiego.  
 6. W ramach funduszu sołeckiego : Remont drogi Niwiska- Koszary. Roboty polegały na nawiezieniu gruzu i jego wyrównaniu. Wartość gruzu z transportem - 4 182, 00 złote brutto. Resztę robót wykonano własnymi środkami. Remont drogi Niwiska- Blizna. Zakupiono 2 samochody kruszywa łamanego i utwardzono najbardziej piaszczysty odcinek drogi na długości 50 m. Roboty wykonano własnymi środkami.
 7. Montaż monitoringu wizyjnego garaży OSP w Niwiskach – 6 550 zł (w ramach funduszy sołeckich)
 8. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 225 R Kosowy – Niwiska – Kamionka – Sędziszów Młp. w miejscowościach Kosowy, Niwiska” w Niwiskach budowa chodnika dla pieszych na odcinku od krzyżówki w kierunku kościoła 641 mb - - wartość pomocy 106 797 zł,


HUCINA                              820 231 zł,

1. Remont odcinka drogi gminnej na długości 170 mb,k/ Rębisz. Wykonawca robót firma: Usługi Załadunkowe i Transportowe, Roboty Ziemne, Robert Mokrzycki, z Hadykówki. Wartość robót : 10 036, 80 zł brutto.  

2. Przebudowa odcinka drogi Hucina- ul. Grabowa na długości 630 mb. Wykonawca robót Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe z Dębicy, pobocza utwardzenie systemem gospodarczym. Łączna wartość robót 154 014,93  zł brutto.  

3. Odnowienie odcinka rowu przydrożnego wraz z montażem zjazdu, przy drodze gminnej  Hucina- Przyłęk. Wykonawcą była firma: Rejonowy Związek Spółek Wodnych z  Kolbuszowej. Wartość robót wyniosła 1 500, 60 zł brutto.  

4. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Hucinie. Wykonawca robót „SUPEREX” Janusz Rozlazły, Giedlarowa. Roboty polegały na dobudowie do istniejącego budynku 2 klas lekcyjnych z korytarzem łączącym, wraz z instalacja elektryczna, c. o., wodną i kanalizacyjną. Łączny koszt rozbudowy : 418 806, 60 zł brutto.

5. Budowa oświetlenia ulicznego w Hucinie, ul. Sportowa, ul. Rekreacyjna. Wykonawcą robót jest firma: Zakład Instalacji Elektrycznych, Jan Kubik, Cmolas.  Wykonanie do końca roku, do wykonania jest 450 mb sieci energetycznej napowietrznej i podwieszenia 6 szt. lamp ledowych oświetlenia ulicznego. Wartość zadania – 46 562,76 zł.

6. Budowa kanalizacji ul. Graniczna, ul. Grabowa – 12 przyłączy – 183 509,76 zł

7. Dokumentacja budowy oświetlenia ulicznego ul. Pogodna – 5 800 zł,


PRZYŁĘK                  1 092 747 zł,

1. Przebudowa drogi Przyłęk- Hucina na długości 900 mb. Wykonawca Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe z Dębicy. Wartość robót 153 782,45 zł

2. Rozbudowa i przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej w Przyłęku pod salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym. Wykonawca robót został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego. Wygrała firma : GMC Sp. z o. o. z siedzibą  w Staszowie,   za kwotę 1 498 594, 78 zł brutto. ( ½ realizacja 2017/2018)

3. Ułożenie kostki przy Szkole Podstawowej w Przyłęku – Roboty wykonywała firma: Usługi Ogólnobudowlane i Handel, Czesław Rodzeń, Kolbuszowa Górna. Roboty polegały na rozebraniu chodnika i płytki odbojowej, niwelacji terenu i ułożeniu kostki na pow. 110 m2. Wartość robót – 10 000, 00 zł brutto. Wyposażenie Sali gimnastycznej w osprzęt do boiska piłki ręcznej, siatkowej, koszykówki oraz w drabinki gimnastyczne”. Wykonawca : GMC Sp. z o. o. z siedzibą w Staszowie, wartość robót: 29 667, 60

4. Remont ogrodzenia przy placu zabaw w Przyłęku na długości 43 mb - demontaż starego ogrodzenia, postawienie nowych słupków, montaż paneli ogrodzeniowych na betonowej podwalinie”. Wykonawca robót był Bronisław Kuca, zam. Trześń. Wartość robót – 2 700, 00 zł. brutto.

5. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Przyłęk (od szkoły w kierunku leśnictwa 300 mb ) pomoc dla Powiatu Kolbuszowskiego 150 000 zł.


KOSOWY        1 346 207 zł,

1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 225 R Kosowy – Niwiska – Kamionka – Sędziszów Młp. w miejscowościach Kosowy, Niwiska” w Kosowach 1478 mb modernizacji drogi ( od cmentarza do Huciny z wyłączeniem pasa drogi wojewódzkiej nr 875 – 55mb, ) pomoc gminy Niwiska dla powiatu -711 949 zł, plus budowa chodnika na długości 1268 mb, ( od cmentarza do szkoły) – wkład Gminy 211 261 zł, Razem
do inwestycji powiatowych w Kosowach z budżetu Gminy Niwiska 923 207zł.

2. Remont przepustu Ø 500 mm, długości 8,00 m  przy drodze gminnej Kosowy- Koczubaj. Wykonawca Rejonowy Związek Spółek Wodnych w  Kolbuszowej.  Wartość robót  wyniosła 4 999, 95  zł   brutto.  

3. Przebudowa odcinka drogi gminnej Kosowy- Hucina( ul. Akacjowa) – 360 mb.  Wykonawca robót - Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowym z Dębicy. Wartość robót 90 000, 01 zł  brutto. 

4. Rozbudowa i przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej w Kosowach Wykonawcę robót wybrano w drodze przetargu ofertowego którym została firma: „REMBISZ”  Sp. z o. o. Zielonka. Rozbudowa polega na dobudowie 2 pomieszczeń klasowych z zapleczem sanitarnym. Ponadto w ramach inwestycji należy przebudować istniejącą sieć gazową i teletechniczną , które kolidują z rozbudową szkoły. Wartość robót po przetargu 487 000, 00 zł   brutto. Termin wykonania: 31. 07. 2019 r. Roboty są w trakcie realizacji. (budżet 2018r. – 300 000 zł),

5. „Remont pomieszczeń remizy OSP w Kosowach”. Wykonawca: Usługi Ogólnobudowlane Krzysztof Komaniecki, Werynia. Wartość robót : 3 450, 00 zł brutto. Remont garażu na samochód pożarniczy – wkład własny Gminy 6 300 zł.

6. Zakup działki pod potrzeby parkingu przy cmentarzu Kosowy – 33 292,40 zł

7. Dokumentacja budowy oświetlenia ulicznego ul. Ks. J. Popiełuszki – 6 700 zł,


 SIEDLANKA          714 203 zł,

1. Przebudowa drogi gminnej Siedlanka – Nowa Wieś , 850 mb. Wykonawca robót     Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe z Dębicy, pobocza we własnym zakresie. Wartość zadania 178 535,16 zł.  brutto.

2. Renowacja rowu przydrożnego przy drodze gminnej nr ewid. gr. 325. Wykonawcą robót był RZSW w Kolbuszowej. Wartość robót: 7 500, 00  zł   brutto.

3. Budowa szatni sportowej w Siedlance. Wykonawcę robót była firma: „SUPEREX” Janusz Rozlazły, Giedlarowa. Roboty zostały zakończone w październiku br. Ogólna wartość inwestycji : 436 971, 84 zł brutto. 2018 rok z budżetu 307 033,32 zł

4. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Siedlanka – 201 135 zł,

5. Remont pomieszczeń klasowych w SP Siedlanka – 9 800 zł,

6. Zagospodarowanie terenu wokół Siedleniaka – 20 000 zł ( ogrodzenie, instalacja elektryczna, grill, miejsca wypoczynku)

 


TRZEŚŃ             218 710 zł,

1. Budowa chodnika  na odcinku 190 m przy drodze gminnej Trześń- Blizna z krytym kanałem. Wykonawca robót został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego którym został Rejonowy Związek Spółek Wodnych w  Kolbuszowej, ul. Wolska  7 , 36- 100 Kolbuszowa. Wartość robót : 138 838,23 zł brutto  plus oprac. dok. 11 000 zł.

2. Remont remizy OSP w Trześni- roboty polegały na budowie pomieszczeń sanitarnych, przebudowie instalacji elektrycznej oraz pomalowaniu. Ogólna wartość poniesionych nakładów – 31 797, 43 zł.

3. Remont ogrodzenia i ławek przy stadionie sportowym - demontaż starego ogrodzenia na długości 170 mb, nadlanie fundamentów, odnowienie słupków, montaż paneli ogrodzeniowych, wykonanie i montaż 2 bram i 4 bramek ogrodzeniowych, wykonanie ławek. Wykonawca: Bronisław Kuca, zam. Trześń, wartość robót – 23 303 zł,

4. Podbudowa poboczy drogi gminnej Trześń Grobla – Siedlanka – 13 771,18 zł.


 HUCISKO                 1 808 025 zł,

1. Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w Hucisku, Zapolu, Trześni i Niwiskach oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w Niwiskach. Wykonawcę robót wybrano w drodze przetargu nieograniczonego, którym została firma : Zakład Usług Budowlanych i Instalacyjnych „ADMAR” A. Orzech, A. Orzech. Spółka Jawna,   Wartość robót : 3 384 000, 00 zł brutto. Roboty zostały podzielone na 2 etapy. W 1 etapie Wykonawca ma wykonać kanalizację sanitarną w miejscowościach Hucisko ,Trześń, Niwiska oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w Niwiskach.  Roboty tego etapu zostały zakończone.  W 2 etapie Wykonawca ma wykonać kanalizację sanitarną w miejscowościach Zapole, Trześń. Termin realizacji tego etapu a zarazem całości zadania – 30. 08. 2019 r. Do wybudowania łącznie jest 11 686  mb grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej Ø 200 mm, 3 490 mb sieci kanalizacyjnej i przyłączy Ø 160 mm,
3 010 mb sieci kanalizacyjnej tłocznej Ø 90 i 110 mm, 3 przepompownie ścieków. – HUCISKO 1 772 500 zł,

2. Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego przy remizie OSP w Hucisku”- wykonanie fundamentów z dokumentacją. Wartość robót  35 525,07 zł   brutto. 


 LESZCZE        18 875 zł

1. Remont drogi gminnej na  dz. o nr ewid. gr. 18/2, (k/ Mokrzyckiej). Wykonawcą  firma  Usługowo- Handlowa ROLMASZ Sp. z o. o. Spółka Komandytowa,
z Kamionki.
Wartość robót: 6 150, 00 zł   brutto,  

2. Dokumentacja budowlana budowa oświetlenia ulicznego Leszcze Poręby – 12 725 zł,


ZAPOLE            379 077 zł

1. Budowy kanalizacji sanitarnej w Zapolu – 1 550 000 zł, ( 2018 – 332 313,71 zł)

 2. Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Zapolu”- wykonanie fundamentów pomieszczenia gospodarczego.  Wartość robót   46 763,68 zł    


Inne ważne zadania inwestycyjne:

1. Budowa systemu uzdatniania wody na ujęciu wody w Przyłęku. Wykonawcę robót wybrano w drodze przetargu nieograniczonego, którym została firma : REIN Sp. J. A. Cebulak, J. Cebulak, Rzeszów. Wartość robót po przetargu - 539 999, 52 zł brutto,   wykonanie odwodnienia wody popłucznej”. Wykonawca robót była firma : Firma Handlowo-Usługowa Marcin Micek, Hucisko. Wybudowano przepompownię
do odprowadzania wody popłucznej ze SUW w Przyłęku. Wartość robót : 23 000, 00 zł

 2. Modernizacja pomieszczeń Sz M I st w Niwiskach – 205 024,01 zł ( w tym MKiDzN – 100 tys. zł,) Przebudowa części budynku dawnej oficyny dworskiej oraz zmiana sposobu użytkowania części mieszkalnej parteru na cele dydaktyczne i części piwnicy na cele dydaktyczno- gospodarcze Szkoły Muzycznej. Roboty wykonywała firma Remontowo- Budowlana, Krzysztof Strzępka z Przyłęka. Ogólna wartość robót : 205 024, 01 zł brutto

 

 3. OZE parasolowe ; 163 instalacje fotowoltaiczne, 5 piecy na biomasę i 8 pomp ciepła to w Gminie Niwiska. Natomiast łącznie u 7 partnerów ( Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Niwiska, Ostrów i Sędziszów Małopolski) aż 890 instalacji fotowoltaicznych wykona ML System na domach mieszkańców gmin, które są beneficjentem unijnych dotacji na odnawialne źródła energii z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Wartość projektu przygotowanego przez te gminy sięga w sumie 15,8 mln zł, a dotacja przyznana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, działanie 3.1 „Rozwój OZE – projekty parasolowe” to niemal 10 mln zł.

Moc instalacji fotowoltaicznych wykonanych przez ML System we wszystkich budynkach w ramach projektu koordynowanego przez gminę Niwiska wyniesie ponad 2,5 MW.  Planowany termin realizacji zadania to koniec maja przyszłego roku.

W ramach tego projektu zamontowane zostanie łącznie 30 kotłów na biomasę i 83 powietrzne pompy ciepła.

4. OZE budynki publiczne, zamontowano panele fotowoltaiczne o  łącznej mocy 60 kW.

Projekt obejmował dwa budynki, tj.: oczyszczalnię ścieków w Trześni – instalacja o mocy 45,0 kW,  Urząd Gminy w Niwiskach (panele na szkole podstawowej w Niwiskach ) – instalacja o mocy 15,0 kW. Wartość inwestycji: 403 465,10 zł. Wartość dofinansowania: 282 002,20 zł

 

 

Inwestycja w OZE pozwoli zmniejszyć koszty utrzymania przedmiotowych budynków jeśli chodzi o energię elektryczną, jednocześnie pozytywnie wpływając na środowisko naturalne.

5. E-sesja, obrady – sesje Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet, natomiast nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej Gminy Niwiska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 6. W sferze społecznej uruchomienie żłobka Chatka Puchatka, i 3 punktów przedszkolnych Trześń, Siedlanka i Kosowy

 7. Sukces roku 2018 to 14 pozycja w XIV edycji Rankingu Samorządów ”Rzeczpospolitej” Ranking Samorządów "Rzeczpospolitej" sprawdza efektywność działań samorządów na rzecz trwałego rozwoju wspólnoty w podstawowych obszarach: trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania. Odpowiedzialne zarządzenia zasobami w tych obszarach zwiększa potencjał rozwojowy samorządów i pozwala osiągnąć cel zrównoważonego rozwoju.
Prowadzony ranking samorządów przez dziennik "Rzeczpospolita" jest uznawany w Polsce
za najbardziej miarodajne i wiarygodne źródło informacji o kondycji polskich gmin.

W tegorocznym rankingu łącznie gmina Niwiska uzyskała 23,04 punktów, najlepsza gmina wiejska Wisznice 30,59, a sklasyfikowana na 100 miejscu gmina Gromadka 9,34.

Podsumowując:

Rok 2018 w Gminie Niwiska to nie tylko realizacja inwestycji. To szeroki zakres usług społecznych, które Gmina realizuje na rzecz mieszkańców każdego dnia - głównie poprzez nasze jednostki organizacyjne, ale nie tylko. Bardzo ważnym partnerem w realizacji zadań w naszej gminie są stowarzyszenia. W znaczący sposób wspierają sferę społeczną w zakresie organizacji opieki nad dziećmi, edukacji, bezpieczeństwa mieszkańców, kultury fizycznej i sportu, kultywowania tradycji i podejmowania działań w zakresie szeroko rozumianej integracji społecznej. To wszystko jest bardzo ważne, bo tworzy jakość życia w naszej gminie. Za każdym działaniem jednostki organizacyjnej czy stowarzyszenia stoi konkretny człowiek – bez Państwa udziału tak szeroki rozwój społeczny naszej gminy nie byłby możliwy.

Realizacja wielu planów, inwestycji jak również zadań w sferze społecznej nie była by możliwa bez zrozumienia i akceptacji ze strony Rady Gminy, jak również codziennego zaangażowania ze strony Sołtysów. Dziękuję Wam Wszystkim za dobrą współpracę i zaufanie.

Dziękuję również za wszystkie uwagi, spostrzeżenia i pomysły, za konstruktywną krytykę i ciągłe podnoszenie mi poprzeczki. Mimo, …... że czasami przyprawia mnie to o ból głowy :-)  -  ale w sumie motywuje do większych starań, co w konsekwencji łagodzi te objawy :-)

Służba ludziom to bardzo odpowiedzialne zadanie. Praca dla wspólnego dobra i rozwoju Naszej Gminy to nie tylko obowiązek ale i zaszczyt – bo każdy z nas w tym roku otrzymał mandat zaufania ze strony Wyborców – Mieszkańców Gminy Niwiska. Ten mandat zobowiązuje. Możemy go spłacić tylko efektywną pracą i zgodną, budującą współpracą. Mówię to nieprzypadkowo na początku nowej kadencji. Liczę na Państwa wsparcie, pomysły i inicjatywy. Służę swoją wiedzą, doświadczeniem i zespołem pracowników.

A na Nowy 2019 Rok życzę sobie i Państwu aby nasza praca i współpraca przynosiła dla Gminy Niwiska wyłącznie dobre, wymierne efekty. By każdy z nas dużo wymagał nie tylko od innych, ale również od siebie. Bo jak wiemy najlepiej działa nie krytyka - choć jest nieunikniona, ale dobry przykład :-)

Niech nasza rodzina samorządowa rośnie w siłę i jak najlepiej służy społeczności Gminy Niwiska. Życzę Państwu, jak również naszym mieszkańcom dużo zdrowia, pogody ducha, wielu powodów do zadowolenia i wszelkiej pomyślności, tak w życiu osobistym  jak i zawodowym. Niech nie brakuje nam  wzajemnej życzliwości, szacunku i wrażliwości na drugiego człowieka.

Gmina Niwiska ma szczęście do Przyjaciół, którzy wspierają nasze działania w pozyskiwaniu środków finansowych i realizacji projektów. Są Osoby na Które zawsze mogę liczyć. W tym miejscu kieruję podziękowania do Pana Posła Zbigniewa Chmielowca, Wojewody Podkarpackiego Pani Ewy Leniart, Samorządu Województwa Podkarpackiego w osobach: Pana Marszałka Władysława Ortyla, Pani Wicemarszałek Ewy Draus i Radnego Bogdana Romaniuka. Dziękuję również Panu Staroście i służbom powiatowym – za bardzo dobrą współpracę.

Jestem wdzięczna wszystkim samorządom, z którymi dane nam było i jest współpracować, nie sposób ich tutaj wszystkich wymienić. Dziękuję za partnerskie relacje, dzielenie się wiedzą i  doświadczeniem przy realizacji wspólnych projektów.

Na końcu chciałabym jeszcze podziękować mojemu zespołowi pracowników z Urzędu – za zaangażowanie w codzienną pracę, szukanie rozwiązań oraz zrozumienie dla misji pracy urzędnika – jako służby ludziom. Bo pracujemy dla ludzi i pomimo coraz większej ilości przepisów i wymogów do spełnienia,  to człowiek  w naszej pracy zawsze będzie najważniejszy.

 

Dziękuję

(-) Elżbieta Wróbel

Wójt Gminy Niwiska

2018 Gmina Niwiska.
Wszelkie prawa zastrzeżone
 • Data aktualizacji: 2020-02-25 15:07
 • |
 • Licznik odwiedzin: 1 386 649