Ogłoszenia

05
mar  2018

Nabór na stanowiska 3 pomocy nauczyciela wychowania przedszkolnego

Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Niwiska, Niwiska 487, 36-147 Niwiska ogłasza nabór na stanowiska 3 pomocy nauczyciela wychowania przedszkolnego w pełnym wymiarze czasu pracy. Wybrane osoby zostaną zatrudnione w ramach projektu „Sieć punktów przedszkolnych w Gminie Niwiska”, Nr umowy: RPPK.09.01.00-18-0005/17-00, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.1 – Rozwój edukacji przedszkolnej.
Liczba wolnych miejsc pracy: 3, w tym :
1 miejsce pracy-Punkt Przedszkolny w Kosowach- integracyjny
1 miejsce pracy-Punkt Przedszkolny w Siedlance
1 miejsce pracy-Punkt Przedszkolny w Trześni

1. Przedmiot naboru: 
a) Stanowisko: pomoc nauczyciela wychowania przedszkolnego.
b) Miejsce wykonywania pracy: Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Niwiska, Niwiska 487, 36-147 Niwiska (Punkt Przedszkolny w Kosowach/ Punkt Przedszkolny w Siedlance/ Punkt Przedszkolny w Trześni)
c) Wynagrodzenie współfinansowane będzie przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 
d) Okres zatrudnienia: od kwiecień 2018r. do marzec 2019r.
e) Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony. 

2. Wymagania niezbędne (na wskazanym stanowisku pracy):
a) Wykształcenie min. średnie
b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych,
c) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
d) nie toczy się przeciwko osobie/kandydatowi postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,
e) przestrzeganie podstawowych zasad moralnych.

3. Wymagania dodatkowe
a) doświadczenie w pracy z dziećmi,
b) kreatywność, umiejętność podejmowania decyzji,
c) zdolność i otwartość na komunikowanie się w grupie pracowniczej i poza nią,
d) poczucie odpowiedzialności,
e) znajomość i obsługa programów komputerowych: pakietu MS Office, umiejętność korzystania z poczty elektronicznej, Internetu,
f) wysoka kultura osobista i komunikatywność,
g) umiejętność pracy w zespole.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) wykonywanie zadań określonych przez nauczycieli,
b) tworzenia warunków do optymalnego rozwoju każdego dziecka we wszystkich sferach jego rozwoju,
c) rozpoznawania potrzeb, możliwości zdolności i zainteresowań wychowanków,
d) współdziałanie i informowanie rodziców o postępach dzieci,
e) realizowania zasad i czynności wynikających ze statutu szkoły lub przedszkola.

3. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny (CV),
b) kwestionariusz osobowy,
c) dokumenty poświadczające wykształcenie inne posiadane kwalifikacje czy umiejętności (kserokopie), 
d) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
e) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
f) oświadczenie o tym, że nie toczy się przeciwko nauczycielowi postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście od dnia 5 marca 2018r. w Sekretariacie Urzędu Gminy Niwiska – pokój nr 10, Niwiska 430, 36-147 Niwiska – Partner w godzinach od 7:30 do 15:30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Nabór na stanowiska 3 pomocy nauczyciela wychowania przedszkolnego”, w terminie do dnia 19 marca 2018r. do godziny 15:30.

Wszelkie nieuregulowane sprawy rozstrzyga Komisja Rekrutacyjna w skład której wchodzą przedstawiciele: Zarządu Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Niwiska i Partnera Projektu- Gminy Niwiska, oraz Koordynator Projektu.


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Niwiska, w ogłoszeniach na stronie Gminy Niwiska (Partner).

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

2018 Gmina Niwiska.
Wszelkie prawa zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2020-07-01 10:45
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 691 076